Leeftijdscategorieën

Leeftijdscategorieën 2018-2019

Geboortejaar categorie BE categorie DE categorie NL categorie FR
≤2009 Poussin Schüler Kuiken  Pupil
2008 Pupil Schüler Benjamin  Pupil
2007 Pupil Schüler Benjamin Benjamin
2006 Miniem B-Jugend Pupil Benjamin
2005 Miniem B-Jugend Pupil Minime
2004 Cadet A-Jugend Cadet Minime
2003 Cadet A-Jugend Cadet Cadet
2002 Cadet A-Jugend Cadet Cadet
2001 Junior Junior Junior Junior
2000 Junior Junior Junior Junior
1999 Junior Junior Junior Junior
1998-1979 (t/m 31 december) Senior Aktive Senior Senior
1978-1969 (t/m 31 december) Veteraan I Senior I Veteraan I Veteran I
1968-1959 (t/m 31 december) Veteraan II Senior II Veteraan II Veteran II
1958-1949 (t/m 31 december) Veteraan III Senior III Veteraan III Veteran III
≤1948 (t/m 31 december) Veteraan IV Senior IV Veteraan IV Veteran IV