Huishoudelijke reglement

Huishoudelijk reglement schermclub “Schermastad”

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen:

Artikel 1.

Schermclub “Schermastad” werd als een feitelijke vereniging opgericht op 01/09/2014 te Antwerpen en wordt in dit reglement verder aangeduid als SC Schermastad.

Hoofdstuk 2

Leden en Lidmaatschap:

Artikel 2.

Men is lid van SC Schermastad na inlevering bij het bestuur van het volledig ingevulde inschrijfformulier en na aanvaarding ervan door het bestuur.

Artikel 3.

Bij inschrijving als nieuw lid dient men het lidgeld te voldoen.

Artikel 4.

De leden van SC Schermastad worden onderscheiden in:

Jeugdleden:Dit zijn leden die op 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Seniorleden:Dit zijn leden die op 1 januari van het lopende jaar de leeftijd van 18 jaar of meer hebben bereikt.

Artikel 5.

Aanmelding van leden geschiedt schriftelijk bij de secretaris van SC Schermastad. Dit gebeurt door invulling van het aanmeldingsformulier, verstrekt door de secretaris, waarop de volgende gegevens in te vullen zijn: naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger. Bij aanmelding dient het lidgeld te worden voldaan.

Artikel 6.

Opzegging van lidmaatschap dient schriftelijk bij de secretaris van SC Schermastad te geschieden. Het lidgeld is niet terug te vorderen.

Artikel 7. Rechten en plichten van leden

 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 6. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie.

Hoofdstuk 3

Organisatie en bestuur

Artikel 8.

Het bestuur dient minimaal te bestaan uit drie personen die ouder dan 18 jaar zijn. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende functionarissen:

Voorzitter                           Biegel Alexander

Secretaris                           Rijnhout Sjim

Penningmeester                Rijnhout Violetta

Technisch commissaris    Rijnhout Sjim

Artikel 9.

De betuursfunctionarissen hebben de volgende taken:

Voorzitter:

Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven. Hij is de officiële vertegenwoordiger van SC Schermastad, de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander heeft overgedragen. Hij leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten.

Hij kan de leiding van de vergadering aan een ander bestuurslid overdragen.

Secretaris:

Hij beheert het secretariaat met inbegrip van de ledenadministratie. Hij stelt de agenda voor de bestuurs- en ledenvergaderingen vast. Hij draagt zorg voor de notulering.

Penningmeester:

Hij is belast met de administratie en het beheer van de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor de inning van de lidgelden. Hij is verplicht op naam van SC Schermastad een bankrekening te houden waarop hij alle geldmiddelen zal storten. Hij heeft goedkeuring van het bestuur nodig voor uitgaven boven de 500 euro. Alle uitgaven en inkomsten zullen echter in het bestuur besproken worden.

Technisch commissaris:

Hij is belast met de administratie en het beheer van de schermmaterialen eigendom van SC Schermastad.

Lid:

Hij assisteert de overige bestuursleden bij de uitvoering van hun taken.

Hoofdstuk 4

Financien en Administratie

Artikel 10.

De hoogte van het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

Artikel 11.

Het schermseizoen loopt van 1 september tot 30 augustus.

Bij aanmelding na de maand oktober wordt het lidgeld over de rest van het jaar verrekend.

Het vermogen van SC Schermastad na ontbinding voor een belangeloze doelstelling moet worden gebruikt.

Artikel 12.

Jaarlijks moeten de leden hun lidgeld betaald hebben voor de éérste van de maand oktober. Het lidgeld omhelst het lidmaatschap bij de Vlaamse Schermbond (VSB) inclusief de verzekering tegen lichamelijke ongevallen.

Artikel 13.

Leden met een leeftijd tot 18 jaar en vanaf 60 jaar moeten jaarlijks een medisch attest inleveren voor 1 oktober. De andere leden, uitgezonderd de administratieve, moeten elke 5 jaar voor 1 oktober een medisch attest inleveren.

Artikel 14.

Leden die geen medisch attest voorgelegd of het lidgeld niet tijdig betaald hebben, wordt de toegang tot de trainingen geweigerd vanaf 1 oktober tot zij administratief in orde zijn.

Artikel 15

De vereniging draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.

Hoofdstuk 5

Trainingen

Artikel 16.

De training vindt plaats op een door het bestuur nader te bepalen plaats en dag van de week.

Artikel 17.

Behoudens overmacht is de training op

 • Maandag     van 18:00 tot 19:30
 • Dinsdag       van 18:00 tot 19:00
 • Woensdag   van 18:00 tot 19:30
 • Donderdag  van 18:00 tot 19:00
 • Vrijdag         van 18:00 tot 19:30

Artikel 18.

Ieder dient, voor zover mogelijk, met eigen schermmateriaal te schermen. Het is mogelijk materiaal van SC Schermastad te gebruiken met een maximale duur van éérste seizoen. Hierna wordt men geacht zijn eigen materiaal aan te schaffen.

Artikel 19.

Het is verboden te schermen met ondeugdelijk materiaal om de veiligheid van uzelf en de andere leden te kunnen garanderen. Alleen voorgeschreven kleding en wapens zijn toegelaten.

Artikel 20.

Het is verboden om in de sportzaal waar de trainingen gehouden worden te roken en alcohol te gebruiken.

Artikel 21.

Het plaatsen van materiaal in de sportzaal en het opruimen ervan na de training gebeurt op vrijwillige basis. Wij hopen dat iedereen zijn steentje bijdraagt en het niet altijd dezelfde zijn die de zaaldienst voor hun rekening nemen.

Artikel 22.

De streektaal, zijnde het nederlands, dient gehanteerd te worden. Enkel de termen eigen aan de schermsport vallen buiten deze regel.

Artikel 23.

Van onze leden wordt verwacht dat zij zich tegenover elkaar respectvol en kameraadschappelijk zullen gedragen.

Wangedrag wordt niet getolereerd.

Hoofdstuk 6

Uitzonderingsbepaling

Artikel 24.

In die gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Hoofdstuk 7

Clubgegevens

Artikel 25.

Schermclub SC Schermastad

Adres:

Begijnenvest 35 2000 Antwerpen

Adres secretariaat:

Bullinckplaats 3/5 2000 Antwerpen

Juridisch statuut: Feitelijke vereniging

Doelstelling: Het beoefenen van de schermsport

Bankrekeningnummer: BE24 0004 2651 2838

Website: www.schermastad.be

Email: schermastad@skynet.be